Sunday, April 15, 2012

အခက္ခဲဆံုးပုစၧာတခု


စိတ္သည္ဘာသာတရားတိုင္း၏ အဓိက ပေဟဠိေနရာမွာတည္၏.. ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းတို႔၏ ေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္၏.. စိတ္စြမ္းရည္ကို ရရွိရန္ေလ႔က်င့္အားထုတ္ရာ၌ အျခားေသာဘာသာတရားတို႔၌ အကန္႔အသတ္ရွိ၏ ထာ၀ရဘုရားေသာ္လည္းေကာင္း-ဖန္ဆင္းရွင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားတို႔စိတ္စြမ္းရည္၏ အထက္၌တည္၏။       သို႔ျဖစ္၍ လူသားသည္ မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္မွ် ဖန္ဆင္းရွင္နွင့္တန္းတူအဆင့္ကိုမရနိဳင္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္/ ထာ၀ရဘုရား၏ တည္ရွိမႈနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ၾကံစည္စဥ္းစားျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ျပစ္မႈလြန္ၾကဴးျခင္းျဖစ္ေနေပျပီ ၊ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤအယူအဆသည္ သူတို႔၏ယံုၾကည္မႈျဖစ္၍ တစံုတရာ အျပစ္ဆိုဖြယ္မရွိ ၊ ဤေနရာ၌ကား ထိုအျခားဘာသာတရားတို႔၌ စိတ္ကိုစြမ္းအားျမင့္ေအာင္   ေလ႔က်င့္ရာ၀ယ္ အကန္႔အသတ္ရွိမႈကိုသာဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္…


  ဗုဒၶဘာသာ၌ကား စိတ္ဓာတ္စြမ္းရည္ျမင့္မားေအာင္အားထုတ္မွဳ၌ အကန္႔အသတ္နယ္ပယ္ကင္း၏။ ထိုျမင့္မားေသာ စြမ္းရည္သည္ပင္ ပုဂၢိဳလ္၏အဆင့္အတန္းကိုသတ္မွတ္ေပးရကား စိတ္စြမ္းရည္ျမင့္မားေအာင္အားထုတ္ရာ၌ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေသာ မည္သည့္အရာမွ်မရွိသလို---မည္သူမွ်လည္းမရွိေပ။                                                                                           
ဗုဒၶဘာသာအလုိအရ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ျခင္းမွာ စိတ္စြမ္းရည္ျပည့္၀မွဳ၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။          ဗုဒၶသာသာနာေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ..
စိတ္၏အဆင့္အတန္းျမင့္စြမ္းရည္မ်ား တိုးပြါးေအာင္အားထုတ္ရန္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္တို႔ကို    စနစ္တက် ညႊန္ျပထားျခင္းေပတည္း။                                                                        
စိတ္သည္ စြမ္းအားၾကီးမားသည္နွင့္အမွ်  ေၾကာက္မက္ဖြယ္လည္းေကာင္းလွေပသည္…
စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္မာတခုသည္ ကမၻာေလာကအတြက္ မ်ားစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡတို႔ကို သယ္ေဆာင္လာနိဳင္ေပ၏ ။ လြဲမွားေသာအေတြးအေခၚတခုသည္ မ်ားစြာေသာသူတို႔ကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ပို႔ေဆာင္၏ ၊ ေသေၾကပ်က္စီးေစ၏။ နဴးကလီးယားလက္နက္မ်ားထြန္းကားေသာ ယေန႔ ေခတ္သာမက ေရွးယခင္ကလည္း မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳေအာက္၌ မ်ားစြာေသာသူတို႔ အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရဖူးေလျပီ ၊                                                                  
                    သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးမ်ား အားလံုးသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း နွင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ေသေၾကခဲ႔ရျခင္းတို႔သည္ လြဲမွားေသာအေတြးအေခၚနွင့္ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ လူသားတို႔၏ ေဘးရန္မ်ားပင္ျဖစ္ၾက၏ ။ ထို႔အျပင္ စိတ္ဆိုး စိတ္ယုတ္မာမ်ား ထြန္းကားလာခ်ိန္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ ရာသီဥတု ပင္လွ်င္ေျပာင္းလဲနိဳင္ေပေသး၏ ။
ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းကို ေရွးလူမ်ားသည္ နတ္ေဒ၀တာတို႔၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းအျဖစ္ယူဆၾက၏ ။ 
ယခုေခတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ပညာရွင္မ်ားကား တာ၀န္မဲ႔ေသာလူသားစိတ္ဓာတ္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား , အေတာမသတ္ေသာ ေလာဘျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ား, ေဒါသတရားအေျခအခံေသာ လက္နက္စုေဆာင္းရွာေဖြမႈမ်ား , ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းရေကာင္းမွန္းမသိေသာ အသိအျမင္နည္းပါးမွဳမ်ားကို အေျခခံေသာျပႆနာမ်ားဟု ယူဆၾကေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တာ၀န္မဲ့ေသာစိတ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာနည္းပါးေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔သည္ပင္ အရင္းခံျဖစ္ေနေပသည္...
ဤသို႔ျဖင့္ စိတ္သည္ စြမ္းအားၾကီးမားသည့္အေလ်ာက္ ၾကီးမားေသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္တို႔၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ရကားသတိတရားၾကီးမားစြာျဖင္ ့ ကိုင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ အရာတခုျဖစ္ေပ၏.. သို႔ျဖစ္၍ … စိတ္သည္ အခက္ခဲဆံုးပုစၱာတခုအျဖစ္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ ဘ၀တေလ်ာက္လံုး၌ ပို၍ပို၍နားလည္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည့္ ဘာသာရပ္တခု, ပုစၧာတခုျဖစ္ေနအံုးမည္တည္း....

No comments:

Post a Comment